koerierdienst gent

Levering (express levering)

is een deel van de eigendom overdracht. En omvat alle handelingen de welke tot doel heeft een bepaalde goed van het vermogen van een eigenaar van het vermogen tot de andere te doen overgaan. Zonder effectieve aflevering is de eigendom overdracht niet voldaan en kan het eigendom van een goed niet effectief overgaan. Levering bestaat altijd uit twee verschillende onderdelen: een goederenrechtelijke overeenkomst en een leveringshandeling.

Goederenrechtelijke overeenkomst (contract)

Voor de levering die in de wet bepaald wordt is in het begin een goederenrechtelijke overeenkomst vereist, tenzij voor andere levering een mondelinge afspraak voldoende kan zijn. En dit overeenkomst wordt als een meerzijdige rechtshandeling besloten tussen de vervreemder die verklaart het goed vanuit zijn vermogen te willen doen overgaan enerzijds en een verkrijger anderzijds in wiens vermogen het goed vervolgens zal overgaan en de verkrijger deze verklaring natuurlijk aanvaardt.